‘జీవితం’‬ ‬ ఎదిగేటప్పుడు భయం గాను , ఎదిగాక దైర్యం గాను ఉంటుంది!!! దైర్యానికి మించిన భరోసా లేదప్ప!!!

ఇక్కడ ఎదగటం అంటే నువ్వు ఏంటో నువ్వు తెలుసుకోవటం ,అది తెలుసుకోనంత వరుకు నువ్వు ఏం చేసిన , చేస్తున్న ఒక భయం వెంటాడుతూనే ఉంటుంది , మనం ఎటు వెళ్తున్నాం ఏం జరుగుతుంది అని , సాధారణంగా మనం చాలా మందిలోనే చూస్తుంటాం వాళ్ళు ఏ పని చేస్తున్న(చదువు ,వ్యాపారం ,ఉద్యోగం) కూడా తెలియని అసంతృప్తితో ముందుకు వెళ్తుంటారు , వాళ్ళు వెళ్ళే దారిలో ఏ చిన్న కష్టం వచ్చిన చాలా ఆందోళన కు గురి అవుతుంటారు దానికి ముఖ్య కారణం అ రంగం మీద వాళ్ళకి ఇష్టం , ప్రేమ లేకపోవటమే , మనం ఎంచుకున్న రంగం లో నైపుణ్యతతో పాటు అ రంగం మీద ఇష్టం ఉంటే నికొచ్చే దైర్యమే గొప్ప భరోస , ఎదిగాక వచ్చే దైర్యం ఎదిగేటప్పుడే భరోసగా మారాలంటే నీలో నున్ను శోదించటం మొదలు పెట్టు , నీకు నచ్చిన లేదా నువ్వు మెచ్చిన నీలో అంతర్లీనంగా ఉన్న ఏదొక కళ నిన్ను నీకు పరిచయం చేస్తుంది

You May Also Like

విచక్షణ లేని సమాజంలో తిక్షణంగా కుర్చుని ఆలోచించిన లాభం లేదు మిత్రమా!!

నీకు లైఫ్ లో ఎప్పుడైనా నేను జీవితంలో ఎదగకుండా ఒక్కచోట ఉండిపోయా అని అనిపించిందా?

మనస్సు సుట్టురు గీత గీసి ఇది దాటోద్దు!!! అంటే ఆగుద్ద సీతే ఆగలేదు!! ఇంక మనసెక్కడ ఆగుద్రబాబు….!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *